Search Result of "dispersion model"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Dissolved Oxygen Dispersion Model Within Green Mussel Farming Area in Sri Racha Bay, Chonburi Province, Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSunthari Tharapan, Imgนายอลงกต อินทรชาติ, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramot Sojisuporn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Dissolved oxygen (DO) is a major parameter in the aquatic environment and it is also necessary for all marine organisms, including mollusks. Thus, a case study was developed to model the DO distribution within a green mussel farming area in Sri Racha Bay, Chonburi province, Thailand. The model indicated that the water was well mixed, based on a mass balancing equation. The DO concentration varied depending on the sources and sinks of the DO which were applied to the model. A solution for the model was considered by an implicit method of successive over relaxation. In the model, the velocity of water was computed by the Princeton Ocean Model (POM). The output of the POM revealed that the seawater moved northward during the flood tide, while during the ebb tide, it moved southward with a maximum speed approximately 1 m.sec-1. The model was applied by adding and removing DO terms which were obtained from empirical experiments. On 29 January 2010 at 2100 hours, when low tide occurred, the DO concentration in the center of a floating raft of green mussel (Perna viridis) was lowest while the advection of water was dramatically slackened. Moreover, during night time, when there was no photosynthesis, the DO concentration was lowest. The results obtained from the model were acceptable compared with actual field observations. Similarly, the pattern of DO dispersion from the prediction at low tide also corresponded to the pattern of DO dispersion from the survey at low tide. Thus, the model could be used as a tool for predicting and estimating the amount of DO in a marine culture area in order to increase production and the preservation of the environment.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 4, Jul 12 - Aug 12, Page 565 - 572 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Axial gas mixing in a high density downer reactor

ผู้แต่ง:ImgKhongprom, P., ImgDr.Sunun Limtrakul, Associate Professor, ImgDr.Terdthai Vatanatham, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Application of CALPUFF Modeling System and Emission Factors for Human Health Risk Assessment in Hingrude Coal-Fired Power Plant

ผู้เขียน:Imgอิชย์ ศิริประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ , การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมมลพิษอากาศ, การศึกษาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย อลงกต อินทรชาติ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Application of Remote Sensing Image and Mathematical Model for Dispersion of Suspended Solid in the Upper Gulf of Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramot Sojisuporn, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The total suspended solid (TSS) dispersion model was based on the principle of conservation of mass. The model was used to study the TSS concentration fields in the immediate vicinity of the rivers mouth and in the Upper Gulf of Thailand. The verification had been done by comparing the predicted diffusion patterns with the satellite image. There was 10 cruises survey in the Upper Gulf of Thailand by Kasetsart 1. Total suspended solid were analyzed by the gravimetric method. The comparison of the TSS dispersion pattern between the observed TSS dispersion and the simulated result was quite similar. It appeared that it might be possible to obtain TSS information in the Upper Gulf of Thailand by using the TSS dispersion model.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 2, Apr 08 - Jun 08, Page 299 - 305 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of phytoplankton model with application to Songkhla Lake, Thailand

ผู้แต่ง:ImgSuwanidcharoen, S., ImgDr.Winai Liengcharernsit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษโลหะหนักและน้ำมัน , Marine Pollution and Ecology

Resume

Img

งานวิจัย

การคำนวณเชิงตัวเลขของตัวแบบคณิตศาสตร์ของการควบคุมมลภาวะทางน้ำและอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.นพรัตน์ โพธิ์ชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, อาจารย์, Imgผศ.ดร.นพรัตน์ โพธิ์ชัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Small-Scale Fisheries and Rural Aquaculture, GIS & Remote Sensing of Aquatic Ecosystem, Urban Flood Risk Reduction and Climate Change

Resume

12