Search Result of "disease management"

About 45 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

INTERVERTEBRAL DISC DISEASE MANAGEMENT FOR SMALL ANIMAL PRACTITIONERS

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีฐานงานวิจัยสุขภาพปลา: การวินิจฉัยเชื้อต้นเหตุ การจัดการโรค และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgMr. Vuong Viet Nguyen, Imgดร. ชุมพร สุวรรณยาน, Imgดร. เพทาย จรูญนารถ, Imgดร. ภคกุล สังข์สุริยะ, Imgดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, Imgดร. วิลาวัลย์ ทองดา, Imgดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Imgดร. แสงจันทร์ เสนาปิน, Imgดร. อนุภาพ ประชุมวัด, Imgดร. ฮา ทังห์ ด่อง, Imgนางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, Imgนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, Imgนางสาวกรสุณี แจ่มกระจ่าง, Imgนางสาวจันทนา คำภีระ, Imgนางสาวนฤมล เผ่านักรบ, Imgนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บ, Imgนางสาวสโรชา จิตรากร, Imgนางสาวสุวิมล แตงภู่, Imgนายวราชินย์ กางโนนงิ้ว, Imgผศ. ดร. นสพ. ชาญณรงค์ รอดคำ, Imgผศ.ดร. มลฤดี สนธิ, Imgผศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างระบบพยากรณ์โรคเพื่อการจัดการโรคของกล้วยไม้ในโรงเรือน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการโรคของข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประชุม จุฑาวรรธนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, Imgดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
123