Search Result of "discriminant analysis"

About 46 results
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การจำแนกความสุกแก่ของผลแก้วมังกรโดยใช้ Discriminant Analysis

Img

ที่มา:International Statistics Conference(ISCM)2005

หัวเรื่อง:Discriminant Analysis in Pineapple Classification

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์จำแนกการได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้วยคุณลักษณะบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgเสาวคนธ์ ตั้งคณาทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคตับด้วยการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาผู้ป่วยโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgศยามล ลำลองรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Presentation Award (2018)

ผลงาน:การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิจัย: Imgนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์ Imgนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์ Imgนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Img

Researcher

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Chemometrics, Biomass, Food Science, Biofuels, Near Infrared Spectroscopy

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Product Development/sensory Evaluation/NIR

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและการโปรแกรมเชิงเป้าหมายสำหรับการจำแนกกลุ่มของสหกรณ์การเกษตร

ผู้เขียน:Imgศิริมา เยาวสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Differences in Financial Distress Prediction Models for Small and Medium-Sized Enterprises)

ผู้เขียน:ImgJeeranun Khermkhan, ImgNongnit Chancharat, ImgSurachai Chancharat, ImgAnongnuch Theinthong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Financial problems are one of the biggest issues affecting the survival of small and medium-sized enterprises (SMEs). Consequently, providing a warning before a company fails should be an effective method to help the survival of SMEs. There are many models that are used as early warning tools, and each model performs differently. Therefore, the primary aim of this article was to compare the principles of financial distress prediction models. The methods studied consisted of: Logit, Probit, Multivariate Discriminant Analysis (MDA) and Artificial Neural Network (ANN) models. In addition, the strengths and weaknesses including the nature of prediction of each method were summarized. The forecasting efficiency of these methods was compared by reference to relevant research studies. It was found that the Logit and Probit models are flexible in application and they are also easy to understand and explain. For more complex research studies, which require more complex techniques to identify several multivariate groups, the appropriate tool is MDA. For even more complicated research requiring more sophisticated techniques or nonlinear equations, ANN modeling is the most effective tool. The variables contributing the highest opportunity to identify financial distress were also identified.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 3, Sep 15 - Dec 15, Page 533 - 543 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำของนิสิตโครงการปริญญาตรี การบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวรลักษณ์ นวลพลับ

ประธานกรรมการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธารินี พงศ์สุพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเสียงสะท้อนโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้เขียน:Imgปริญญา คล้ายเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Genetic and Morphological Variation among Hatchery Stocks of Thai Silver Barb Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850))

ผู้เขียน:ImgSanti Pannusa, Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, ImgWongpathom Kamonrat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Microsatellite loci and truss morphometrics were used to discriminate eight hatchery stocks of silver barb (Barbonymus gonionotus) in Northeast Thailand. The results showed significant genetic (P < 0.0017) and morphological differences (P < 0.0017) in 18 and 25 out of 28 pair-wise comparisons, respectively. However, cluster analyses revealed a weak association between genetic differentiation and morphometric variation. Principal components analysis identified three truss measurements in the abdominal regions as the most powerful variables to distinguish stocks. Discriminant function analysis, based on 13 truss elements, assigned individuals to four distinct groups, and one group consisted of samples from four stocks. Among distinct stocks that showed variation in body shape, the Buri Ram samples displayed the largest body size as a result of breeding selection. The identity of a stock could be constructed from three measurements for body shape that were significantly correlated. Findings demonstrated the use of the truss morphometric approach in discriminating different hatchery stocks of silver barb within the studied stations.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 6, Nov 15 - Dec 15, Page 856 - 867 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในโครงการ MEA Better Care Service ของการไฟฟ้านครหลวง

ผู้เขียน:Imgมธุรส งามสง่า

ประธานกรรมการ:ImgPrapimpun Limsuwan

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาข้าวและธัญพืช/พืชหัว ผัก, งานพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานแปรรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร, การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Resume

123