Search Result of "dipping sauce"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ความคงทนของสีพริกในกระบวนการทำน้ำจิ้มซีฟูดส์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:บริษัทอาร์ เอส ฟู้ดเทค (ประเทศไทย)จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มแจ่วผสมมะแขว่น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Maintain the Chili Colour of a Sea-food Dipping Sauce in Product Processing

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat,

วารสาร:

Img

Researcher

นาย วินัศ ภูมินาถ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร (Food Chemistry), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product)

Resume