Search Result of "dairy farm"

About 63 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุพจน์ สัจจาพิทักษ์, Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, Imgนายนาม บัวทอง, Imgนางวรรณี ชิวปรีชา, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Reproductive performance under intensive heat stress management on a large dairy farm in central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Suppada Kananub, ImgJohn VanLeeuwen, ImgDr.Pipat Arunvipas, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระบบการใช้ประโยชน์ วิธีการปลูกและชนิดของหญ้าต่อถั่วเซนโตรและถั่วฮามาต้าที่ปลูกร่วมกับหญ้ารูซี่และหญ้าขนภายใต้สภาพฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกรรายย่อย

ผู้เขียน:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, ImgPensri Sornprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of utilization systems, planting methods and type of grasses on pasture production of centro and hamata mixed with ruzi and para were assessed in a field trial. Grasses and legumes establishment and survival were measured. The results showed that there were no significant effects of utilization systems (cutting vs grazing) and type of grasses (Ruzi vs Para) on plant density. Planting methods had a mark effect on plant density. Both ruzi and para tiller number were increased with mixed planting. This effect also observed with centro. On the other hand stripped planting enhanced seedling establishment, seedling regeneration and survival of hamata better than mixed planting.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 1, Jan 93 - Mar 93, Page 6 - 13 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำข้อเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจโครงการส่งเสริมการเลี้ยง โคนมภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgจิรนันท์ แก้วห่อทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:The Proceedings of 31st Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference. ISBN 974-93674-2-1

หัวเรื่อง:สรีรเปรียบเทียบทางด้านสุขภาพของโคนมที่เป็นแหล่งรังโรคและโคนมที่ไม่ได้เป็นแหล่งรังโรค ของเชื้อเลปโตสไปรา ช่วงระยะใกล้คลอด คลอด และหลังคลอด ในฟาร์มสัตว์ทดลอง

Img

Researcher

นาย ดนัย จัตวา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding), พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Genetics), การประเมินพันธุกรรมสัตว์แบบดั้งเดิมและจีโนม (Animal Conventional and Genomic Evaluation), การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์โคนม (Dairy Cattle Production and Breeding)

Resume

1234