Search Result of "cyprinid fish"

About 23 results
Img

งานวิจัย

อนุกรมวธานของปลาสกุลซิวหนวดยาว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:JSPS

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

First record of the cyprinid fish, Esomus metallicus (Actinopterygii: Cyprinidae) from Sumatra.

ผู้แต่ง:ImgDr.Prachya Musikasinthorn, Assistant Professor, ImgSakda Arbsuwan, ImgMelfa Marini, ImgHusnah Samhudi,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Taxonomic Review of the Cyprinid Fish Genus Barilius Hamilton,1822 from Indochina (Cypriniformes: Cyprinidae)

ผู้เขียน:Imgอนุรัตน์ เตชะเวช

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:อนุกรมวธานของปลาสกุลซิวหนวดยาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : SYSTEMATIC REVISION OF SOUTHEASTERN ASIATIC CYPRINID FISH GENUS OSTEOCHILUS WITH DESCRIPTION OF TWO NEW SPECIES AND A NEW SUBSPECIES)

ผู้เขียน:ImgJaranthada Karnasuta

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The cyprinid fish genus Osteochilus is revised using data obtained from meristic counts, morphometric measurements, and an osteological analysis. Some cladistic techniques were used in erecting a phylogeny but the evolutionary approach was employed in translating the phylogenetic information into a classification. In those species for which specimens were not available (none of which are valid species of Osteochilus), data from the literature were carefully evaluated. Fifty-one nominal species have been assined to Osteochilus at one time or another of which 16 species are removed from the genus and three others are of uncertain status and are only provisionally retained in Osteochilus. Twenty-one valid species are redescribed. Two new species and one new subspecies are described, making 23 species of Osteochilus recognized in this study. Osteochilus is probably derived from a Labeo-like ancestor, since the two genera share many common characteristics. The distinguishing features of the genera are regarded as specializations from the more generalizd condition in the subfamily. With our present knowledge it is difficult to say which genus, Labeo of Osteochilus, is the more primitive. The center of origin, evolution, and radiation of Osteochilus was examined on the basis of the specimens studied and from the literature. The center of abundance of Osteochilus species is in the western Borneo and southern Sumatra area, where there are 13 and 12 species, respectively. The occurrence of the same species on the mainland of Southeast Asia and on the islands of Sumatra, Borneo, and Java is probably explained by the fact that these land masses were once connected during the Pleistocene when the sea level dropped by 100 metres. Some species are unevenly distributed which indicates either that some species have been extirpated regionally because of unfavorable factors, that they arose after the land masses were separated, or the more extensive field collecting activities are needed in order to reveal a more cohesive pattern of distribution. Regrettably, it is still impossbile to pinpoint a subregion of southeastern Asia as the center of oringin for the genus.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 19, Issue 1, May 93 - Dec 99, Page 1 - 105 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Identification of Cyprinid Fish genus Hypsibarbus (Rainboth, 1996) Based on PCR-RFLP of Cytochrome B gene

ผู้เขียน:Imgสุรภพ สุทธิวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgChavalit Vidthayanon, Imgวงศ์ปฐม กมลรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกจากที่หลบซ่อนของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina ที่ระดับความเข้มแสงต่างๆ เมื่อมีและไม่มีอาหารสำเร็จรูป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝังอาร์เอฟไอดีแท็กต่อการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อในปลาดุกลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ภาคใต้ของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Molecular Epidemiology, Phytochemistry, Biodiversity, Molecular nutrition, Applied Chemistry

Resume

12