Search Result of "crude palm oil"

About 73 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Biodiesel production from crude palm oil using heterogeneous catalyst

ผู้แต่ง:ImgDr.Karndis Sudsakorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Production of Biodiesel from Crude Palm Oil using High Stability Solid Catalyst

ผู้แต่ง:ImgDr.Karndis Sudsakorn, Assistant Professor, ImgIssara Singsat,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Determination of chemical quality in crude palm oil by fourier transform near-infrared spectroscopy

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Sensitivity of changing amount and price of crude palm oil on electricity generation cost in Krabi power plant

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีสีเขียว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
1234