Search Result of "covalent bond"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

Board game for learning a covalent bond

ผู้แต่ง:ImgMr.Wissawat Sakulsaknimit, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนวิชาเคมี เรื่อง "พันธะโคเวเลนต์" ของนักศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgสมพร จันทมัตตุการ

ประธานกรรมการ:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรึงโปรติเอสบนไคโตซานด้วยพันธะโควาเลนท์

ผู้เขียน:Imgนิตยา เยาว์แสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Biginelli Reaction Is a Urea-Catalyzed Organocatalytic Multicomponent Reaction

ผู้แต่ง:ImgPuripat, M., ImgRamozzi, R., ImgHatanaka, M., ImgDr.Waraporn Parasuk, Associate Professor, ImgParasuk, V., ImgMorokuma, K.,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นาย วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาตัวเร่งสำหรับการย่อยสลายพลาสติก PET, การเเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุหมุนเวียน, การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดพอลิยูริเทนและพอลิเอสเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume