Search Result of "cotton product"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณท์จากฝ้ายในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12