Search Result of "copulation"

About 7 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Time-dependent changes in cardiovascular function during copulation in male rats

ผู้แต่ง:ImgTerada, M, ImgMatsumura, A, ImgMs.Pudcharaporn Kromkhun, Lecturer, ImgTaniguchi, K, ImgSato, F, ImgSakurai, F, ImgYokosuka, M, ImgNagy, G.M, ImgSaito, T.R,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:ฮอร์โมนเพศและพฤติกรรมผสมพันธุ์ในรอบปีของนกตะกรุมในกรงเลี้ยงของสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ

Img
Img

Researcher

นางสาว พัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img