Search Result of "contangent-tangent functions"

About 3 results
Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

หัวเรื่อง:การแก้สมการเวียนเกิดตรรกยะจำพวกหนึ่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมการเชิงฟังก์ชัน, ทฤษฎีจำนวน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Number Theory, Classical Analysis

Resume