Search Result of "construction waste"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การนำลูกปูนลูกบาศก์จากการทดสอบกำลังอัดมาใช้ใหม่ในโครงสร้างผนังก่อรับแรง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานกำจัดและแปรสภาพของเหลือทิ้งจากงานก่อสร้าง ในจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgโชดก สันติสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgบรรลุ พุฒิกร

กรรมการร่วม:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการจัดการของเสียจากการรื้อถอนโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต

ผู้เขียน:Imgนิษา ม่วงเอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Innovation Processes, Design Management, Alternative Materials, Sustainable Architecture & Design, Upcycling

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กำรออกแบบความคิด (Design thinking)

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้, การดูดซับ, ไมโครพลาสติก, ขยะพลาสติก, LCA

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Organization Management, Sufficiency Econmy

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Construction Management Engineering, Automation in Construction, Geographic Information System

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume