Search Result of "confirmatory factor analysis (CFA)"

About 7 results
Img
Img

Researcher

ดร. สุธาริน สถาปิตานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Construction Management Engineering

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Transport Planning

Resume

Img

Researcher

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบขนส่งอัจฉริยะ, การจัดการอุบัติการณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในงานจราจร

Resume