Search Result of "condensed tannin"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดคอนเดนส์แทนนินในการควบคุมพยาธิ ภายในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารแทนนินจากกระถินต่อพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารและอัตราการเจริญเติบโตของแพะ

ผู้เขียน:Imgเดชภาฑร วงศ์เดชขจร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgWisitiporn Suksombat, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบมันสำปะหลังแห้งต่อการลดจำนวนไข่พยาธิตัวกลมกลุ่มสตรองไจลิดในอุจจาระของแกะ การเจริญเติบโต และค่าโลหิตวิทยาของแกะเนื้อลูกผสม

ผู้เขียน:Imgภรรทรทร ภูรีศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย

ผู้เขียน:ImgVipa Surojanamethakul, Imgนางชิดชม ฮิรางะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Tannin was extracted form banana peels of Kluai Hom Tong, Kluai Nam-wa and Kluai Khai at different stages of ripeness. The result indicated that varieties and ripening stages affected the amount of tannin content. Kluai Hom Tong containes more tannin than Kluai Nam-wa (stages 1 and 3) and Kluai Khai (stages 1, 3 and 6). Green banana peels provided high level of tannin content and then decreased during the ripening process. Decreading rate of tannin inKluai Khai was quite high compared to the other ones. Tannin extraction from banana peels were carried out to determine the optimum condition such as type of solvents, extraction time, extraction temperature and ratio of banana peels to solvent. The recovery yield of tannin from one-time extraction was 81-85% of total tannin with 2 hrs soaking in 50% ethanol at 50?C and ratio of banana peels to solvent 1:30 or 1:40 w/v. Tannin was isolated and purified from the crude extracted of Kluai Nam-wa peel by adsorption chromatography on Sephadex LH-20. The brownish purified condensed tannin showed differences in their reactivity toward chemical reagents compared to hydrolyzable tannin as tannic acid. Condensed tannin also exhibited the ability to precipitate protein and metal ion.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 4, Oct 94 - Dec 94, Page 578 - 586 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวอเตอร์บลูม

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการสุขภาพแพะและแกะ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภชาติ ปานเนียม

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:herd health and farm management in dairy and beef cattle, small ruminant, epidemiology of infectious diseases in ruminant

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามณี แสงสว่าง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สถิติสำหรับการวิจัย, การวิจัยประเมินผล, การวิจัยเชิงปริมาณ(เชิงสำรวจ), การวิจัยเพื่อการพัฒนา, ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ด้านเศรษฐกิจ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกษตรกร, สารสกัดพืช, plant anatomy

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โรคความผิดปกติทางเมตาโบลิซึ่มในโคนม, ชีวเคมีคลินิกในสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีไม้ , เซลลูโลส , เคมีของน้ำมันพืช, เครื่องมือวิเคราะห์ GC, HPLC, IR, NIR , พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล เอทานอล)

Resume