Search Result of "coloured cotton"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน

Img

Researcher

ดร. ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชต้านทานแมลง

Resume

Img

Researcher

ดร. งามชื่น รัตนดิลก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

นาง อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเทคนิคการกลายพันธุ์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
12