Search Result of "coliform bacteria"

About 56 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Remediation and coliform bacteria reduction of wastewater in Kasetsart University Si Racha Campus

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการลดแบคทีเรียในพริก (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น (2019)

ผลงาน:ชุดทดสอบ Coli 2 in 1 เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย Escherichia coli ในชุดทดสอบเดียว

นักวิจัย: Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระยะเวลาระหว่างการเก็บรักษาต่อการอยู่รอดและความต้านทานของแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 48 "ฟื้นเศรษฐกิจชาติ เกษตรศาสตร์กู้วิกฤต พิชิตโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สารปนเปื้อนทางเคมีและชีวภาพของน้ำประปา ภายในอาคารมหิดลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ Mesophile, Psychrotroph และ Coliform ในน้ำนมดิบและนมพาสเจอร์ไรส์

ผู้เขียน:Imgอุมาพร มณีเรืองเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การตรวจวิเคราะห์ coliform และ faecal coliform ในน้ำดื่มบรรจุขวดโดยวิธีรวดเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Bacteriological Monitoring of Sea Water in Fish Cage Culture Farms on the Andaman Coast of Thailand)

ผู้เขียน:ImgSuwat Tanyaros

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The bacteriological monitoring of fish cage culture farms was carried out during the period from April 2007 to May 2008 in four provinces, Phangnga, Krabi, Trang and Satun along the coast of the Andaman Sea, southern Thailand. The water samples from the reference and cage stations were collected at bimonthly intervals. Total coliform bacteria (TC) and fecal coliform bacteria (FC) in water samples were analyzed by the standard method for the examination of water and wastewater. The TC and FC values were compared in the context of the Pollution Control Department (PCD) of Thailand guidelines for coastal water quality standards. The results showed that mean TC and FC values in most overlying water samples from the cage stations were higher than in samples from the reference stations at all study sites. A high degree of bacteriological pollution was observed at the reference and cage stations during some sampling periods at Ban Ba Gan, Krabi province, where the TC value was higher than the value recommended by the PCD standard. Maximum FC values in the examined water samples from the cage stations from some sampling periods at the study sites of Phang-nga, Krabi, Trang and Satun provinces were higher than the value recommended by the PCD standard. However, the means of TC and FC values at all study sites were lower than the value recommended by the PCD standard, except at the station at Ban Ba Gan, Krabi province. Effluent management of the sanitary sewer systems associated with rural settlements beside the river in this area should be implemented to reduce the risk from fecal bacterial contamination.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 4, Oct 09 - Dec 09, Page 689 - 695 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การใช้ Micro-titer Plate สำหรับคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างฟิ ล์มชีวภาพจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงของโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

123