Search Result of "chronic Irradiation"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img