Search Result of "chromosome aberration"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การลดความเสียหายที่เกิดจากรังสีแกมมาในระดับสิ่งมีชีวิตโดย อาพิจีนิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบไมโครนิวเคลียสและความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ TK6 ด้วยสิ่งก่อการกลาย

ผู้เขียน:Imgน้ำทิพย์ เที่ยงตรง

ประธานกรรมการ:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

กรรมการวิชาเอก:ImgPrapaipat Klungsupya

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ความถี่การเกิดไมโครนิวเคลียสในผู้ปฏิบัติงานรังสี

Img

ที่มา:International Atomic Energy Agency (IAEA)

หัวเรื่อง:มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:รังสีชีววิทยา เคมีรังสี, มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

Resume