Search Result of "chilli paste"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปในเขตภาคกลางตอนบน

ผู้เขียน:Imgธิดารัตน์ ล้อมสุขวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, Imgนางสาวกาญจนิจ วาจานะวินิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Fifty-four samples of ready-made chilli paste packed in closed containers were selected from three different producers in the markets. The results of hygienic test indicated that all samples of these ready-made chilli paste had Aw lower than 0.85. The average value of Aw and pH were 0.633 and 5.4, respectively. The total viable bacteria counts were ranged from log10 CFU/g 2.079-6.505, most of them were Bacillus spp. None of the samples were found to have Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli or Bacillus cereus, Clostridium perfringens were found ranging from log10 CFU/g 2.000 – 3.322 and found in all brands of chilli paste. The hygienic quality of ready-made chilli paste were compared between these packing in closed and opened containers. The results revealed that Aw, amount of lead and preservatives, numbers of B. cereus and C. perfringens were found to be higher in the opened than closed containers. No synthetic color was found in any samples, neither opened nor closed containers. Study of shelf-life of ready made chilli paste pccked in closed containers indicated that they were in good condition up to 6 months without changing the quality.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 4, Oct 95 - Dec 95, Page 471 - 478 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของน้ำพริกน้ำเงี้ยว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การทดสอบอายุการเก็บน้ำพริกน้ำเงี้ยวโดยวิธีเร่ง

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะน้ำพริกแกงที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgนงลักษณ์ อ่วมเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง กัญญา สุจริตวงศานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนสัตว์ , การนำสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา แพลงค์ตอนสัตว์ และทำผลิตภัณฑ์อาหารคน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป และการศึกษาระยะเวลาในการอบเพื่อลดปริมาณ

ผู้เขียน:ImgSiriporn Stonsaovapsk, Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, Imgนางสาวกาญจนิจ วาจานะวินิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Initial microbial loads of raw materials such as onion, garlic, dried shrimp, dried chilli and shrimp paste (kapi) that used in producing ready-made chilli paste were analysed. The results indicated that most of them contained high numbers of microorganisms. The total viable counts ranged from log10 CFU/g 4.279 – 7.778. The heaviest contamination was dried chilli. Escherichia coli were found between <3-4.6 x 102 MPN/g. None of them was found to contain Salmonella spp. Staphylococcus aureus and Bacillus cereus were found ranging from log10 CFU/g 0 – 3.301 and 0 – 2.000, respectively. Clostridium perfringens was in the range of log10 CFU/g 1.000-4.623 and found in all kinds of raw materials, with high count in dried chilli. After heat treatment at 80?C for 1 hr., the microorganism count in all raw materials were lower but still present, especially C. perfringens. The survival of C. perfringens in dried chilli after holding at 80?C for several hours were specifically investigated. The results revealed that by using the temperature at 80?C for 8 hr., C. perfringens were completely destroyed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 2, Apr 96 - Jun 96, Page 193 - 199 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำพริกเผาสาหร่ายไกเพื่อการค้า

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food packaging , Post harvest technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

Researcher

นาง ชิดชม ฮิรางะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, อาหารเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Confectionery Technology, Chemistry and Analysis of Aroma Compounds in Thai Food and Ingredicnts, Flavor in Foods

Resume

12