Search Result of "central region"

About 341 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายหนูจันทร์ มาตา, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, Imgดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่ภาคกลาง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสำหรับโคในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...