Search Result of "casing"

About 32 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Active antimicrobial collagen casing

ผู้แต่ง:ImgJuthamas Tantala, ImgDr.Kanithaporn Vangnai, Assistant Professor, ImgPornchai Rachtanapun, ImgDr.Chitsiri Rachtanapun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Antimicrobial activity of casing impregnation with chitosan

ผู้แต่ง:Imgปองขวัญ เก๊าคำ, ImgDr.Waraporn Boonsupthip, Associate Professor, ImgDr.Chitsiri Rachtanapun, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาเนื้อสัมผัสของปลอกไส้กรอกที่ทำมาจากไส้โคและไส้กรอกหลังการทำสุก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤมล มงคลสุจริตกุล

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

Img
Img

งานวิจัย

การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบการผลิตไส้กรอกไข่ขาวด้วยไข่ขาวสด ไข่ขาวพาสเจอไรซ์ และไข่ขาวผงในไส้หมูและไส้คอลลาเจน. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2556 หน้า 25-34.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์เพื่อลดจุลินทรีย์ก่อโรคในไส้กรอกเปรี้ยว

ผู้เขียน:Imgพิชัญญา ชาญชัย

ประธานกรรมการ:Imgจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:KFN, G.F.I.C.A.

หัวเรื่อง:PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบการผลิตไส้กรอกไข่ขาวด้วยไข่ขาวสด ไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์ และไข่ขาวผง ในไส้หมูและไส้คอลลาเจน

ผู้เขียน:Imgไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

หัวเรื่อง:การศึกษาเนื้อสัมผัสของปลอกไส้กรอกที่ทำมาจากไส้โคและไส้กรอกหลังการทำสุก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12