Search Result of "camera trap"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

หัวเรื่อง:ประชากรของเสือโคร่งบริเวณหุบเขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

Researcher

ดร. รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12