Search Result of "cage culture"

About 48 results
Img
Img

งานวิจัย

การเลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Socio-Economics and Cage Culture Practices of Red Tilapia (Tab Tim) at the Taasarn-Bangpla Canal, Nakhon Pathom Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Suchart Ingthamjitr, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และแนวทางการจัดการการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง: กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgวัลภา ชีวาภิสัณห์

ประธานกรรมการ:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชาเอก:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123