Search Result of "breeding and non-breeding sites"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ของนกเงือก และชุมชนอนุรักษ์นกเงือกในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:วิจักขณ์ ฉิมโฉม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

แหล่งทุน:Shera Public Company Limited

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume