Search Result of "bottle"

About 44 results
Img

การประชุมวิชาการ

Drop-Test Sturdiness Efficiency of Plastic Bottle Shapes

ผู้แต่ง:ImgMr.Satjarthip Thusneyapan, Associate Professor, ImgMr.CHAKRIT SUVANJUMRAT, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างแม่พิมพ์รวดเร็วสำหรับงานเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติก (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องรับซื้อแบบคัดแยกขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรอนงค์ ประดับศรี, Imgนางสาวอัญชเกศ เพชรเสนา

แหล่งทุน:ทุนนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ ประจำปีงบประมาณ 2562

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of a novel high-throughput screening system with the Bottle assay for evaluating insecticide toxicity

ผู้แต่ง:ImgDusfour, I, ImgAchee, NL, ImgSardelis, MR, ImgDr.Theeraphap Chareonviriyaphap, Professor, ImgGrieco, JP,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความระดับดี (2013)

ผลงาน:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

นักวิจัย: Imgหัสยา สิงห์ศรี Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ ImgProfessor Dr.Joseph Khedari

Doner:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

Researcher

นาย ชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

Img
123