Search Result of "bookstart"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาระดับปฐมวัย , พัฒนาการเด็ก , พฤติกรรมเด็ก

Resume