Search Result of "birth weight"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Genetic Parameters for Birth Weight and Weaning Weight in Anglo-Nubian, Saanen, Thai Native and Crossbred Goats)

ผู้เขียน:Imgจิตติมา กันตนามัลลกุล, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, ImgMonchai Duangjinda, Imgสุวิทย์ อโนทัยสินทวี, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Genetic parameters were estimated for birth weight and weaning weight in Anglo-Nubian, Saanen, Thai native and crossbred goat populations maintained at the Yala Livestock Research and Breeding Center. Records on 2,845 kids descended from 54 bucks and 615 does from 1995 to 2005 were included in the analysis. Analyses were carried out using the DFREML algorithm and fitting four different animal models that included or ignored maternal genetic and permanent environmental effects. In Model 1 only the direct genetic effect was fitted. The maternal permanent environmental effect was added in Model 2, while the maternal genetic effect was added in Model 3. In Model 4, the maternal genetic and permanent environmental effects were included from Model 1. The genetic covariance between the direct and maternal effects was included in Models 3 and 4. The estimates of direct heritability increased when the maternal genetic effect was added with the direct and maternal covariance. The estimates of maternal heritability slightly decreased when the maternal permanent environmental effect was added to the model. The direct-maternal genetic correlation estimates were negative, whereas estimates of the maternal permanent environmental variance as a proportion of phenotypic variance were low. The likelihood ratio test showed that Model 4 was the best for birth weight and Model 3 was the best for weaning weight.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 4, Oct 08 - Dec 08, Page 640 - 648 |  PDF |  Page 

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยประเภท ดี (2016)

ผลงาน:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิด เพื่อการตรวจ การดูแล และการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัย: Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์ Imgสุรเชษฏ์ หาญรบ Imgปรมัตถ์ เจวจินดา

Doner:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในมารดาทารกน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้เขียน:ImgSukanya SANGTUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:Effect of genetic polymorphism of bovine growth hormone gene on preweaning growth traits in a Thai multibreed beef population

Img

Researcher

นาย พิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สุกร

Resume

Img

Researcher

นาง ธนัตพร พรหมพา

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

กฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Internet Programming, Manufacturing Information System, Embedded System

Resume

Img

Researcher

นาย อลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Swine production, Swine immunology

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Swine Reproduction

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบโมเดลเพื่อใช้ในการประมาณอิทธิพลทางพันธุกรรมของน้ำหนักแรกเกิดและน้ำหนักหย่านมในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

ผู้เขียน:Imgอารยา เจียรมาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ของหม่อน - ไหม

Resume

Img

Researcher

นาง กฤษณา แสงประไพทิพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Bioengineering , GIS Developer

Resume

12