Search Result of "birth weight"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Genetic Parameters for Birth Weight and Weaning Weight in Anglo-Nubian, Saanen, Thai Native and Crossbred Goats)

ผู้เขียน:Imgจิตติมา กันตนามัลลกุล, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, ImgMonchai Duangjinda, Imgสุวิทย์ อโนทัยสินทวี, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Genetic parameters were estimated for birth weight and weaning weight in Anglo-Nubian, Saanen, Thai native and crossbred goat populations maintained at the Yala Livestock Research and Breeding Center. Records on 2,845 kids descended from 54 bucks and 615 does from 1995 to 2005 were included in the analysis. Analyses were carried out using the DFREML algorithm and fitting four different animal models that included or ignored maternal genetic and permanent environmental effects. In Model 1 only the direct genetic effect was fitted. The maternal permanent environmental effect was added in Model 2, while the maternal genetic effect was added in Model 3. In Model 4, the maternal genetic and permanent environmental effects were included from Model 1. The genetic covariance between the direct and maternal effects was included in Models 3 and 4. The estimates of direct heritability increased when the maternal genetic effect was added with the direct and maternal covariance. The estimates of maternal heritability slightly decreased when the maternal permanent environmental effect was added to the model. The direct-maternal genetic correlation estimates were negative, whereas estimates of the maternal permanent environmental variance as a proportion of phenotypic variance were low. The likelihood ratio test showed that Model 4 was the best for birth weight and Model 3 was the best for weaning weight.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 4, Oct 08 - Dec 08, Page 640 - 648 |  PDF |  Page 

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยประเภท ดี (2016)

ผลงาน:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิด เพื่อการตรวจ การดูแล และการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัย: Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์ Imgสุรเชษฏ์ หาญรบ Imgปรมัตถ์ เจวจินดา

Doner:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในมารดาทารกน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้เขียน:ImgSukanya SANGTUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:Effect of genetic polymorphism of bovine growth hormone gene on preweaning growth traits in a Thai multibreed beef population

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Genetic parameters of birth and weaning weights in dairy goats

ผู้แต่ง:ImgMs.Panatda Bungsrisawat, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Swine Reproduction

Resume

Img

Researcher

นาย พิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สุกร

Resume

Img

Researcher

นางสาว พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบโมเดลเพื่อใช้ในการประมาณอิทธิพลทางพันธุกรรมของน้ำหนักแรกเกิดและน้ำหนักหย่านมในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

ผู้เขียน:Imgอารยา เจียรมาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Genetic Polymorphism of Bovine Growth Hormone Gene on Preweaning Growth Traits in a Thai Multibreed Beef Population)

ผู้เขียน:Imgชินา สุภากรณ์, ImgSupamit Mekchay, Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Growth hormone (GH) gene was investigated as a candidate gene for birth weight (BW) and weaning weight (WW) in a population of multibreed beef cattle of three crossbreds. Beef cattle involved consisted of Charolais, Brahman and Thai local native with different breed fractions. Screening polymorphisms within bovine GH gene was performed by using a single strand conformation polymorphism (SSCP) method and the result was confirmed by a sequencing analysis. To identify polymorphic sites within the bovine GH gene, primers were designed revealing 6 PCR fragments (GH1 to GH6). Four single nucleotide polymorphisms (SNPs) were found in the bovine GH gene of this cattle population. Two SNPs were found within the GH1 and GH2 fragments at nucleotide position 303 and 218 bp. The other two SNPs were located at position 208 and 388 bp of the GH5 fragment. No polymorphisms were found in the GH3, GH4 and GH6 fragments, respectively. The genotypic frequencies of GH1 were found to be 5.40, 85.40 and 9.20 percents for A1A1 A1B1 and B1B1, respectively. The genotypic frequencies of GH2 were found to be 90.00, 8.46 and 1.54 percents for A2A2, A2B2 and A2C2, respectively. The GH5 were found to be 2.31, 30.77, 17.69, 13.85 and 35.38 percents for A5A5, A5B5, B5C5, B5D5 and C5D5 genotypes, respectively. Considering haplotype of four polymorphic sites, only 17 haplotypes were identified in this population. The 212 and 215 haplotypes were found at a high frequency. Effect of four SNPs in each region genotype regions of GH for BW and WW indicated that GH1 influenced both BW and WW. However, the GH5 influenced only for BW (P<0.01). Animals with B1B1 of GH1 had the highest BW and WW but animals with A1A1 had the lowest of both traits (P<0.05). Animals with C5D5 of GH5 had the highest BW but animals with A5A5 had lowest BW (P<0.05). Moreover, haplotype of four SNPs were analysed and the results showed the animals with 313 and 325 haplotypes obtained high BW and WW, respectively (P<0.05). However, animals with 111 and 234 haplotypes obtained low BW and WW, respectively (P<0.05). Therefore, the producers should select animals with B1B1 and C5D5 genotypes to obtain high BW and WW. Moreover, mating system should be considered because intra- and inter-genic polymorphic regions or haplotypes has an effect on BW and WW.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 3, Jul 07 - Sep 07, Page 484 - 492 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

นาย อลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Swine production, Swine immunology

Resume

12