Search Result of "biofuels and food"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Application of US and EU Sustainability Criteria to Analysis of Biofuels-Induced Land Use Change

ผู้แต่ง:ImgDr.Krissana Treesilvattanakul, Lecturer, ImgTaheripour, F, ImgTyner, WE,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตร (Agricultural Economics and Policy), เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและนโยบายทรัพยากร (Resource Economics and Policy ), เศรษฐศาสตร์พลังงานและนโยบายพลังงาน (Energy Economics and Policy)

Resume