Search Result of "benthic fauna"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพของสัตว์พื้นท้องน้ำเพื่อพัฒนาดัชนีชีวภาพสำหรับประเมินสภาวะมลพิษทางน้ำของแม่น้ำท่าจีน

ผู้เขียน:Imgสุจิตตา จำปา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพการผลิตทรัพยากรพื้นท้องน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgนิตยา ฤทธิ์นิ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การแพร่กระจายและโครงสร้างประชาคมของสัตว์พื้นท้องน้ำเพื่อประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนัคเรศ สอนสุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบชนิด ปริมาณและการแพร่กระจายของสัตว์พื้นท้องน้ำในบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง

ผู้เขียน:Imgเสกสรร ดวงศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์พื้นท้องน้ำในแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgปิยวัฒน์ ปองผดุง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของสัตว์พื้นท้องน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgราเมศ ชูสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:สภาวะความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของทรัพยากรหอยลาย ในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินรูปแบบการแพร่กระจายทางปริมาณและคุณภาพของสัตว์พื้นท้องน้ำ (Phylum Annelida) เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ: กรณีศึกษาแม่น้ำท่าจีน

123