Search Result of "bacterial infection"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหากีบและขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก : ความชุก ปัจจัยเสี่ยง รอยโรคและการติดเชื้อแบคทีเรียที่กีบ

ผู้เขียน:Imgนายสมิต ศรีสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลจีโนมกุ้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immunology, Immunogenetics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume

12