Search Result of "artificial reef"

About 29 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบจาการทำประมงแสงไฟล่อต่อทรัพยากรประมงบริเวรปะการังเทียม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Sukchai Arnupapboon

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgKamonpan Awaiwanont, ImgSukchai Arnupapboon

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Organism in Artificial Reef at Koh Laan, Chonburi Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgArnupap Kamthong, ImgDr.Thon Thamrongnawasawat, Assistant Professor, ImgDr.Pattanee Jantrarotai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Monitoring of The Ex-HTMS Sattakut artificial reef, Koh Tao, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Thon Thamrongnawasawat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมโครงเหล็กทรงลูกบาศก์บริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมโครงเหล็กทรงลูกบาศก์ บริเวณหาดสังวาล เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgอานุภาพ คำทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, Imgวิภูษิต มัณฑะจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมโครงเหล็กทรงลูกบาศก์บริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจาการทำประมงแสงไฟล่อต่อทรัพยากรประมงบริเวรปะการังเทียม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการปะการังเทียมโดยชุมชนในจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgพิศเพลิน สังฆโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดไดอะตอมที่พบบนพื้นผิวปะการังเทียม บริเวณอ่าวขาม เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบลำแสงส่องกราด

ผู้เขียน:Imgอรรชนีย์ ชำนาญศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgVicharn Ingsrisawang

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยชาญ มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการทำประมงแสงไฟล่อต่อทรัพยากรประมงบริเวณปะการังเทียม

12