Search Result of "aquatic plants"

About 100 results
Img

งานวิจัย

การผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาศทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phongchate Pichitkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดเชียงราย (2014)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phongchate Pichitkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในระบบแม่น้ำแควน้อย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบริเวณบึงบอระเพ็ด (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phongchate Pichitkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำด้วยกระบวนการหมักที่แตกต่างกันโดยเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำโดยถังหมักชีวภาพแบบแพคเบด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเวสารัช

แหล่งทุน:สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
12345