Search Result of "antecedent precipitation index"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Simulating soil water recession coefficients using satellite-based data for antecedent precipitation index

ผู้แต่ง:ImgDr.Thapthai Chaithong, Lecturer, ImgDaisuke KOMORI,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modeling Impact of Future Climate on Stability of Slope Based on General Circulation Model

ผู้แต่ง:ImgDr.Suttisuk Soralump, Associate Professor, ImgT. Chaithong,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการภัยดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5

หัวเรื่อง:ดัชนีน้ำฝนสำหรับกำรเตือนภัยน้ำหลำกในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5

หัวเรื่อง:การจำลองสภาพน้ำท่าในช่วงน้ำหลากโดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝน

Img

ที่มา:การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

Resume

12