Search Result of "animal cell"

About 74 results
Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, Imgนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, Imgดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยธิดา อาจอ่ำ, Imgนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, Imgดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, Imgดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ผลบุญ นันทมานพ, Imgดร.สมเกียรติ กิติวัฒนาวงศ์, Imgน.สพ.ธนพรรณ ชมชื่น, Imgน.สพ.ปฐมพงษ์ จงจิตต์, Imgนางสาวกรกนก ศรีทับทิม, Imgนางสาวจุฑาทิพย์ จุรุจา, Imgนางสาวญาณิกา ปิยะสันติ, Imgนางสาวรุ่งทิวา สินศิริ, Imgนางสุมนา ขจรวัฒนากุล, Imgผศ.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, Imgสพ.ญ.ณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร, Imgสพ.ญ.ปิยรัตน์ คุ้มรักษา, Imgสพ.ญ.พรทิภา ฮาดวิเศษ, Imgสพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง, Imgสพ.ญ.พิมพ์ชนก ประจำค่าย, Imgสพ.ญ.พิมพิมาย ตุ้ยตาจม, Imgสพ.ญ.ราชาวดี จันทรา, Imgสพ.ญ.วัชรา ศากรวิมล, Imgสพ.ญ.ศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, Imgสพ.ญ.สุนันทินี พูลสวัสดิ์, Imgสพ.ญ.อรณี จงกลแพทย์, Imgสพ.ญ.อารยา บุญเกษมสันติ

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The 25th Annual and International Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT2012)

หัวเรื่อง:Effects of Insect Cell Line on the Production of Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Risk Assessment of Triclosan Using Animal Cell Lines)

ผู้เขียน:ImgKalyanee Jirasripongpun, ImgThanate Wongarethornkul, ImgSunisa Mulliganavin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Triclosan is an antimicrobial ingredient used in many health-care products and household items including plastics, textiles and food packaging materials. However, the safety of triclosan has been questioned recently. In this study, cytotoxicity of triclosan to BHK-21, Vero and KB cells were performed by incubating these cells in culture medium containing various concentrations of triclosan for 3 days. Vero and KB cells were more sensitive and suitable as models to evaluate triclosan toxicity. The 50% inhibition concentration (IC50) of triclosan to Vero and KB were at 0.036 and 0.034 mM, respectively, while that of BHK-21 was at higher concentration (0.26 mM). Analyzing for triclosan content in popular use of personal health-care products revealed the maximum triclosan content at 0.27 % (w/w) or 0.023 mM in liquid facial soap. Genotoxicity analysis based on comet assay demonstrated the DNA breakage by triclosan. Its genotoxic potency was significantly increased as the triclosan concentration and the exposure time increased. Exclusion of cell death or cytotoxicity, the genotoxic effect of triclosan in this study could be observed noticeably at the IC20-30 of triclosan after 5 days treatment. Therefore, animal cell lines could be used for primary evaluation on the risk assessment of triclosan.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 2, Apr 08 - Jun 08, Page 353 - 359 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Embryonic stem cell, Animal cloning, Animal cell culture

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Rakicidin F, a new antibacterial cyclic depsipeptide from a marine sponge-derived Streptomyces sp

ผู้แต่ง:ImgKitani, S., ImgUeguchi, T., ImgIgarashi, Y., ImgLeetanasaksakul, K., ImgDr.Arinthip Thamchaipenet, Professor, ImgNihira, T.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mutations affecting Leptospira interrogans lipopolysaccharide attenuate virulence

ผู้แต่ง:ImgMurray, G.L., ImgDr.Amporn Srikram, Assistant Professor, ImgHenry, R., ImgHartskeerl, R.A., ImgSermswan, R.W., ImgAdler, B.,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cocultivation of caprine arthritis encephalitis virus-infected macrophages with primary goat synovial cells

ผู้แต่ง:ImgPanneum, S., ImgMrs.Wilairat Chumsing, ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Do plastids in Dendrobium cv. Lucky Duan petals function similar to autophagosomes and autolysosomes?

ผู้แต่ง:ImgVan Doorn, W.G., ImgKirasak, K., ImgSonong, A., ImgSrihiran, Y., ImgVan Lent, J.W.M., ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor,

วารสาร:

Img Img

1234