Search Result of "anhydrous"

About 16 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle

ผู้แต่ง:ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor, ImgMr Sudecha Srisuwan, ImgDr Manida Tongroon,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการดูดซับและคายซับไอน้ำของโมเลกุลาร์ซีพ 3A และวัสดุจากท้องถิ่นในกระบวนการผลิตเอทานอลไร้น้ำ

ผู้เขียน:Imgพงศ์นรินทร์ จำรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการดูดซับไอน้ำด้วยโมเลกุลาร์ซีพ 3A กับวัสดุดูดซับในประเทศโดยใช้เครื่องดูดซับเบดนิ่งในกระบวนการผลิตเอทานอลไร้น้ำ

Img

Researcher

นาย อบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Internal Combustion Engine, Automotive Engineering, Alternative Fuel for Vehicle

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Performance calibration for a preheated hydrous E85 fueled gasoline engine

ผู้แต่ง:ImgOphat Ketprakong, ImgWitya Lawwattanatrakul, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for Spark Ignition Engine on Performance and Combustion

ผู้แต่ง:ImgMr.Ob Nilaphai, Assistant Professor, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 (2018)

ผลงาน:Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ ImgSudecha Srisuwan ImgManida Tongroon

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ, Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Synthesis and characterization of advanced material for anhydrous proton conducting membranes;, Development of new method to improve ionic conductivity and mechanical properties of polymer electro, Electrochemistry and electrochemical instrumentation

Resume

Img

Researcher

ดร. สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของไหลFluid Mechanics, การถ่ายเทความร้อนHeat Transfer, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณComputational Fluid Dynamics

Resume