Search Result of "and SET Thailand."

About 7 results
Img

Researcher

นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การบัญชี, การบัญชีการเงิน การสอบบัญชี

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img
Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:Valuation Analysis, Corporate Finance, Derivatives Investment

Resume