Search Result of "agricultural cooperative"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Key Success Factors of The Agricultural Cooperative Associations of Japan

ผู้แต่ง:ImgDr.vijitsri sanguanwongse, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินครัวเรือนและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

สหกรณ์เปรียบเทียบ: กรณีศึกษาสหกรณ์มอนดรากอนประเทศสเปน และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
1234