Search Result of "agricultural and environmental education"

About 55 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน: โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์แลพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

Img
Img
Img
Img
Img
123