Search Result of "agri map mobile"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของสวนทุเรียนเมืองนนท์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การสื่อสาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Resume