Search Result of "aflatoxin B1"

About 110 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของแอสตาแซนธินต่อการป้องกันการเกิดพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเพิ่มพูน มนต์มีศีล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) จากกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสิรินาฎ เนติศรี

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรัมโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารเคอคูมินต่อพิษของสารพิษอะฟล่าในหนู (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, ImgKumagai, S, ImgMachii, K, ImgNakayama, H

แหล่งทุน:The University of Tokyo, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456