Search Result of "activated carbon"

About 283 results
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อนของเศษยางเพื่ออุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงเดือน อาจองค์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

เตรียมถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ด้วยกระบวนการกายภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปฐมชัย ไฮเทค จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีของระบบ granular activatied carbon (GAC) ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12345678910...