Search Result of "Zingiberaceae"

About 100 results
Img
Img

ที่มา:Fifth International Symposium on the Family Zingiberaceae

หัวเรื่อง:Genetic Diversity of cassumunar ginger (Zingiber montanum Koenig) Link ex Dietr.)based on AFLP marker

Img
Img

งานวิจัย

การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางรังสิมา สูตรอนันต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรังสิมา สูตรอนันต์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, Imgดร.ปกรณ์ ตั้งปอง, อาจารย์, Imgน.ส.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร, Imgน.ส.มยุรี ลิมติยะโยธิน, Imgน.ส.ลักษมณ สร้องทอง, Imgน.ส.สุชาดา ศรีบุญเรือง, Imgนางอรสา คำสุข, Imgนายวิชัย ภูริปัญญาวานิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345