Search Result of "Zi, B."

About 7 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. วสุ ปฐมอารีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร. วสุ ปฐมอารีย์, Imgนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:actinomycetes

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanotechnology, Gas Sensor, Intelligent Devices, Flexible Electronics, Printed Electronics, Smart Sensors for Food and Agriculture, IoT Sensors, Environment Monitoring

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

Resume