Search Result of "Zhou junan"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเทคนิคที่มีประสิทธิ์ภาพของการผสมพันธ์ุมะม่วง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร

ผู้ร่วมโครงการ:ImgZhou junan

แหล่งทุน:"Talented youngscientist program" at Guangxi Subtropical crop research Institute, china

Img

Researcher

นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume