Search Result of "Yuthachai Bunterngchit"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานแผนกขึ้นรูปแบบทรายโดยใช้หลักการยศาสตร์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผู้เขียน:Imgณัฐรียา เบ้าทอง

ประธานกรรมการ:ImgCharay Lerdsudwichai

กรรมการร่วม:ImgYuthachai Bunterngchit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานยกของด้วยมือ

ผู้เขียน:Imgประจวบ กล่อมจิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, ImgYuthachai Bunterngchit, ImgPrabhas Chongstitvatana

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img