Search Result of "Yuphin Khentry"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา, โรคของพืชตระกูลส้มและการจัดการ, โรคของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

Resume