Search Result of "Yuki FUJISAWA"

About 4 results
Img

Researcher

นาย ปวิช สุรนันท์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Opthalmology

Resume

Img

Researcher

นางสาว วงศ์สุดา ยาละ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน / อายุรกรรมโรคตา

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Application of buccal mucosal graft to establish a new urination passage in male cats with penile traumatic injury

ผู้แต่ง:ImgMs.Wongsuda Yala, ImgMr.PAWISH SURANUNT, ImgYuki FUJISAWA, ImgMr.Wanchart Yippaditr,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นาย วันชาติ ยิบประดิษฐ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทยศาสตร์

Resume