Search Result of "Youth vocational skill 4.0"

About 6 results
Img
Img

Researcher

นาย ทศพล บุญธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ, จิตวิทยา, การมีส่วนร่วม

Resume

Img

Researcher

นาย โชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา, ผู้ฝึกสอนกรีฑา

Resume

Img

งานวิจัย

กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนยุค 4.0 โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และ ชุมชน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทศพล บุญธรรม, อาจารย์, Imgนายไพทูล คำคอนสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ไพทูล คำคอนสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย อภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการศึกษา, การจัดการศึกษาเกษตร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

Resume