Search Result of "Young children"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Educating Young Children in Knowledge-Based Economy. Pacific Early Childhood Education ResearchAssociation. 9th Annual Conference.

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการสอนแนะเพื่อส่งเสริมความสามารถของตนของครูอนุบาล

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กพร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาช์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุวัฒน์ โสภาศรีพันธ์)

123