Search Result of "Yottha Srithep"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Development the Formula of Art Sugar

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgYottha Srithep,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรน้ำตาลปั้น (1983)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยศฐา ศรีเทพ

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย วินัศ ภูมินาถ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร (Food Chemistry), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product)

Resume